กกต.วาง5ยุทธศาสตร์พร้อมจัดเลือกตั้ง

17:23 7 มิถุนายน 2561 61
กกต. วาง5ยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมจัดเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าปชช.แห่ใช้สิทธิทะลุร้อยละ80

วันนี้( 7 มิ.ย.61) นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวในงานวันสถาปนาสำนักงานกกต.ครบรอบ 20 ปี ว่า ขณะนี้เป็นห้วงเวลาที่สำคัญของกกต. เนื่องจากการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้ง และปรับเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้งอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจากวิธีการเดิมไม่ส่งผลให้การเลือกตั้งมีคุณภาพได้ มีการซื้อสิทธิขายเสียง อีกทั้งประชาชนยังขาดความเข้าใจในการคัดเลือกตัวแทนเข้าไปในสภา ในขณะที่สังคมไทยก็เปลี่ยนแปลงไปมากเช่นกัน ประชาชนวันนี้มีความเข้าใจการเมืองมากขึ้นจากบทเรียนในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้นภารกิจของกกต.อยู่ในความคาดหวังของคนในสังคมทั่วประเทศ การดำเนินภารกิจทุกด้านจึงต้องพัฒนา ทั้งปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายปราบปรามการทุจริต เพื่อให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม 

นายศุภชัย กล่าวว่า ตลอด 20 ปี สำนักงานกกต.ได้ดำเนินการ จัดเลือกตั้งส.ส.เป็นทั่วไป 4 ครั้ง เลือกตั้งส.ว. 4 ครั้ง สรรหาสว. 2 ครั้ง ประชามติ 2 ครั้ง เลือกตั้งท้องถิ่นระหว่างปี 2546-2557

ทั้งนี้ กกต.ได้เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์การจัดการเลือกตั้งที่คุ้มค่าและสะดวกต่อประชาชน ,ยุทธศาสตร์การจัดการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับ ,ยุทธศาสตร์การจัดการเลือกตั้งที่ประชาชนมีส่วนร่วม ,ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้พรรคการเมือง และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ 

โดยกกต.ตั้งเป้าว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ จะมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จำนวนบัตรเสียลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 2 การจัดการเลือกตั้งมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยมืออาชีพ มีหมู่บ้านไม่ขายเสียง มีองค์กรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้งในทุกจังหวัด รวมทั้งพิจารณาเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งสามารถดำเนินการได้อย่างรวมเร็วมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เชื่อว่าจะทำให้กกต.ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ อย่างเข้มแข็ง มั่นคง สร้างความยั่งยืนให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข